Bardot 24V Round Canopy Vanity
Edge Lighting
$317 - $900SALE
Bardot 24V Rectangular Canopy Vanity
Edge Lighting
$304 - $888SALE
Audrey 24V Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$256 - $860SALE
Audrey 24V Rectangular Canopy Vanity
Edge Lighting
$256 - $834SALE
Twiggy 24V T1 Lens Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$306 - $852SALE
Twiggy 24V T1 Lens Rectangle Canopy Vanity
Edge Lighting
$302 - $841SALE
Twiggy 24V S1 Lens Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$359OVERSTOCK
Twiggy 24V S1 Lens Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$309 - $875SALE
Twiggy 24V S1 Lens Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$305 - $864SALE
Bardot 24V Tunable White Rect Canopy Vanity
Edge Lighting
$265 - $1347SALE
Audrey 24V Tunable White Rect Canopy Vanity
Edge Lighting
$267 - $1367SALE
Greta LED Bath Bar
Edge Lighting
$407 - $556SALE
Twiggy T1 Lens 4 Inch Square Canopy Vanity Wall
Edge Lighting
$229 - $384OVERSTOCK
Audrey 12V Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$331 - $339OVERSTOCK
Twiggy Hinged D1 Lens Square Canopy Vanity Wall
Edge Lighting
$223 - $434OVERSTOCK
Twiggy 12V S1 Lens Square Canopy Vanity
Edge Lighting
$191 - $470SALE
Twiggy 12V S1 Lens Rectangle Canopy Vanity
Edge Lighting
$221 - $559SALE
Bardot Vanity with Round Canopy 12V
Edge Lighting
$229OVERSTOCK
Bardot Vanity with 1 Inch Rectangle Canopy
Edge Lighting
$224 - $412OVERSTOCK
Bardot Vanity with 1 inch Rectangle Canopy
Edge Lighting
$185 - $609OVERSTOCK
Bardot Vanity with 4 inch Round Canopy 41 Inch
Edge Lighting
$289 - $575FLOOR MODEL
Audrey 12V Vanity with 1 inch Rectangle Canopy
Edge Lighting
$278 - $459OVERSTOCK
Audrey 12V Vanity with Square Canopy
Edge Lighting
$243 - $353OVERSTOCK
Garbo Non Dimmable Bath Bar
Edge Lighting
$314OVERSTOCK
Greta Wall Sconce
Edge Lighting
$462OVERSTOCK